เว็บไซต์ใหม่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ชื่อ www.pnbpeo.go.th

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ใหม่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ www.pnbpeo.moe.go.th  กำหนดใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป สำหรับเว็บไซต์เดิมชื่อ  http://edu.phetchabun1.go.th/  ใช้สำหรับสืบค้นข้อมูล

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 รายละเอียด (1) (2) (3) (4) (5) (6)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560   รายละเอียด (1)  (2)  (3)  (4)