ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2559-2564 เมือวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเมืองราด โรงแรมโฆษิตฮิลล์ การประชุมดังกล่าว ได้มอบหมายให้หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา จัดทำแนวทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (เอกสารหมายเลข 6) ตามตัวชี้วัดที่สอดคลอ้งกับแผนการศึกษาชาติ20 ปี และแผนฯจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามตัวชี้วัดที่หน่วยงานรับผิดชอบ (เอกสารหมายเลข 2)ส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และหรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

* ในการนี้ได้ส่งแบบฟอร์มโครงการให้ท่านจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมาพร้อมนี้

1. รายชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา

2. ตัวชี้วัดความสำเร็จ (เอกสารหมายเลข 2 )

3. แนวทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (เอกสารหมายเลข 6) 

4. แบบฟอร์มโครงการ (ฉบับเต็ม) 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเมืองราด โรงแรมโฆษิตฮิลล์  รายละเอียดดังไฟล์แนบ
 

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2560 ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ