ประกาศ1

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ประกาศ  เอกสารลับ