>>ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560

>>ดาวน์โหลด ตัวชี้วัดแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2560 - 2564 จ.เพชรบูรณ์ (แผน 5 ปี)
                         (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560)

>>ดาวน์โหลด รายละเอียดการเสนอโครงการ/กิจกรรม

         ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2560–2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560–2579 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมAOC สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และที่ประชุมได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่งดำเนินการตรวจสอบตัวชี้วัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเพื่อนำมากำหนดเป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติมในแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2560-2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมจัดทำโครงการ/กิจกรรมรองรับ โดยกำหนดประชุมเพื่อปรับปรุงแผนฯ ในวันที่ 21 มีนำคม 2560 นั้น
         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอเชิญท่านหรือผู้อำนวยกำกลุ่มนโยบายและแผน
เข้ำร่วมประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2560 – 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่
21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม AOC สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยขอให้จัดเตรียมข้อมูลตามเป้าหมายและตัวชี้วัด และรายละเอียดการเสนอโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา ปี พ.ศ. 2560-2564 พร้อมไฟล์ข้อมูล